update vogelpest 26-07

Ziekte van Newcastle Maatregelen van kracht in België (KB van 28 november 1994)

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat.

Maatregelen die van toepassing zijn op het ganse grondgebied

1. Openbare markten en andere verzamelingen (tentoonstellingen, beurzen,…) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels zijn verboden.

2. Openbare markten, waarop andere vogels dan die genoemd onder 1, worden aangeboden, zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden: a) de lokale overheid, die de markt organiseert, registreert zich bij het Voedselagentschap (LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de markt; ingeval van een wekelijkse markt, moet deze registratie slechts eenmalig te gebeuren; b) de lokale overheid houdt een lijst bij met de namen en adressen van de verkopers op de markt. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden; c) de markt staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de lokale overheid; zij deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE; d) enkel professionele handelaars zijn toegelaten op de markten; de occasionele verkoop is verboden; e) indien er meerdere handelaars op dezelfde markt aanwezig zijn, kunnen ze niet naast elkaar staan; hun standplaatsen moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan, en bij voorkeur aan de buitenkant van de markt; f) de dieren moeten in de 10 dagen voor de markt opgehokt of afgeschermd zijn geweest om contact met wilde vogels te vermijden.

3. Andere verzamelingen dan openbare markten waaraan watervogels deelnemen, andere dan eenden en ganzen, zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden: a) de gelijktijdige aanwezigheid van professionele handelaars en particuliere verkopers op verzamelingen is verboden; b) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling; c) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden; d) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling;

Ziekte van Newcastle: maatregelen van kracht – v1 – 04/07/2018 2

e) de dieren moeten in de 10 dagen voor het evenement opgehokt of afgeschermd zijn geweest om contact met wilde vogels te verhinderen.

4. Andere verzamelingen dan openbare markten met enkel andere in gevangenschap gehouden vogels zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden: a) er mag geen pluimvee aanwezig zijn; b) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling; c) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden; d) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling.

5. Verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders. Deze verbod geldt voor alle bewegingen van, door en naar hobbyhouders, nl. a) overdracht van dieren door professionele verkopers (handelaars, winkels, verkooppunten, thuisverkoop van op een pluimveebedrijf, enz.) naar hobbyhouders; b) verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders; c) aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers.

6. Buiten de risicogebieden is de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die in de 4 voorafgaande dagen: - ofwel in contact is geweest met pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels, gehouden in een risicogebied gelegen op het nationale grondgebied of in het buitenland, - ofwel op een plaats is geweest in zo’n risicogebied waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden.

Dat verbod is niet van toepassing op het personeel van het Voedselagentschap en van andere bevoegde autoriteiten, noch op de personen die in hun opdracht werken, op voorwaarde dat zij de door het Voedselagentschap vastgelegde hygiënevoorschriften naleven.

7. Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren of consumptie-eieren, moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd en ontsmet met een toegelaten biocide na elk vervoer en elke ophaling.

8. Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren en consumptie-eieren in een derde land of in een risicogebied gelegen buiten België moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen.

Ziekte van Newcastle: maatregelen van kracht – v1 – 04/07/2018 3

De reiniging en ontsmetting ervan moeten onmiddellijk plaatsvinden met een toegelaten biocide en uiterlijk binnen de drie werkdagen na terugkeer op het Belgische grondgebied of voordat er een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, onder toezicht van een erkend dierenarts die is aangesteld door de betrokken PCE.

De reiniging en ontsmetting worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de PCE (cf. procedure 1243484 – reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen afkomstig uit risicogebieden).

9. Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts of een erkende dierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts of de erkende dierenarts bij zijn onderzoek aviaire influenza niet kan uitsluiten, moet hij dat onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.

10. In de volgende gevallen is het verboden om bij het pluimvee een therapeutische behandeling te starten indien vooraf geen monsters voor een laboratoriumonderzoek aan een vereniging werden toegezonden: - een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %; - een sterfte van meer dan 3 % per week; - een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt; - klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.

Maatregelen die van toepassing zijn op het niveau van de pluimveehouderijen

In alle geregistreerde pluimveebedrijven en alle broeierijen gelden de volgende maatregelen:

1. Aan de ingangen en uitgangen van elke pluimveestal en het bedrijf moet een ontsmettingsvoetbad met een toegelaten biocide worden geplaatst.

2. De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dat verbod geldt niet voor: - het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering; - de bedrijfsdierenarts; - het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken; - het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.

Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het aviaire influenzavirus te vermijden.

Ziekte van Newcastle: maatregelen van kracht – v1 – 04/07/2018 4

Elke verantwoordelijke moet een register van bezoeken bijhouden met vermelding van de datum en het uur van het bezoek, naam en adres van de bezoeker, de nummerplaat van de wagen, de reden van het bezoek alsook het al of niet betreden hebben van de stallen. In het register worden in chronologische volgorde alle personen ingeschreven die de pluimveestal of de broeierij betreden.

De bedrijfsdierenarts moet dit register bij elk bezoek dateren en ondertekenen.

3. Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

4. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden

1. Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

2. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

3. Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.

4. Het Voedselagentschap kan bijkomende klinische, pathologische, serologische of virologische onderzoeken voorschrijven.

De beschrijving van deze gebieden kan geraadpleegd worden op de website www.favv.be of kan op eenvoudige aanvraag bij het Voedselagentschap bekomen worden.