vogelpest

 

FEDERAAL AGENTSCHAPVOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2018/31397]

2 JULI 2018. — Maatregelen getroffen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle

Het Federaal Agentschap voor de

Veiligheid van de Voedselketen,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 6, paragraaf 2;

Gezien het dreigend gevaar van besmetting met de ziekte van Newcastle van in gevangenschap gehouden vogels bij hobbyhouders als gevolg van de snelle en onverwachte verspreiding van deze ziekte,

 

Besluit :

 

Artikel 1. Het verzamelen en het tentoonstellen van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven met uitzondering van reisduiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites) en het overdragen (verkoop, gift,...) van bovenvermelde soorten naar of tussen hobbyhouders met inbegrip op openbare markten zijn verboden over gans het grondgebied.

 

Art. 2. Deze beslissing treedt in werking op 2 juli 2018 en is van kracht voor dertig dagen.

Brussel, 2 juli 2018.

 

De gedelegeerd bestuurder,

H. DIRICKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2018/31397]

2 JUILLET 2018. — Mesures prises par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l’article 6, paragraphe 2;

Vu le danger imminent de contamination par la maladie de Newcastle en raison de la propagation rapide et inattendue de cette maladie chez les oiseaux captifs de détenteurs amateurs,

 

Décide :

 

Article 1er. Le rassemblement et l’exposition de poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons à l’exception des pigeons de course, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (Ratites) ainsi que les mouvements (ventes, dons,...) des espèces susmentionnées vers les- ou entre détenteurs amateurs, y compris via les marchés, sont interdits sur

l’ensemble du territoire.

Art. 2. Cette décision entre en vigueur le 2 juillet 2018 et produit ses effets pendant trente jours.

Bruxelles, le 2 juillet 2018.

 

L’Administrateur délégué,

H. DIRICKS

 

 

Nieuw geval van de ziekte van Newcastle in Zulte (Oost-Vlaanderen)

Afbakening van nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen. (09/07/2018)

 

 

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft afgelopen weekend de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Zulte (Oost-Vlaanderen). Deze besmetting komt bovenop de 12 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld. .

 

Rond de besmettingen op het professionele pluimveebedrijf in Zulte werden een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

- In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.

- In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Vorige week (vanaf 2 juli 2018) werden al op basis van de resultaten van het onderzoek van de besmettingen bij hobbyhouders nieuwe maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze al bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verkoop van dieren naar en tussen particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

 

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

 

Contactpersoon voor de pers :

Dorine Van Geert

dorine.vangeert@favv.be

Tel. : 0475 83 47 74