Pootringen

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

 

7 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels

 

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 2, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, ofwel het Soortenbesluit, artikel 42, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 1981, waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading wordt toegestaan met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 1999 tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld;

Gelet op het advies 47.704/3 van de Raad van State, gegeven op 26 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

 

Overwegende het advies 2010/64 van de strategische adviesraad MiNa-Raad, gegeven op 16 december 2010,

Besluit :

 

Art 1. Dit besluit is enkel van toepassing op pootringen die bestemd zijn voor specimens van vogelsoorten die afkomstig zijn van kweek in het Vlaamse Gewest, conform artikel 41, § 1, 1°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, en op pootringen voor vinken (Fringilla coelebs ) als vermeld in artikel 41, § 2, van het voormelde besluit.

De beschermde vogelsoorten waarop artikel 41, § 1 van het Soortenbesluit van toepassing zijn in het bijzonder de vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Een lijst van deze vogelsoorten is te vinden op de website van het directoraatgeneraal voor milieu van de Europese Commissie, meer specifiek op de volgende weblink : http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm

 

Art. 2. § 1. De in het Vlaamse Gewest afgegeven gesloten pootringen, zoals vermeld in artikel 41, § 1, 1°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, moeten voldoen aan de volgende normen :

1° De pootringen moeten van een dergelijke kwaliteit zijn dat de binnendiameter noch langs fysische noch langs chemische weg kan worden veranderd. De pootringen mogen niet uitgevijld, gerekt, doorgezaagd of op enige andere wijze aangepast worden;

2° de pootringen zijn vervaardigd van verhard aluminium, met een treksterkte van van minimum 250 Newton/mm2 en maximum 280 Newton/mm2;

3° de pootringen zijn voorzien van een kleurlaag die voor elk jaar waarin de ring wordt aangebracht, verschillend is;

4° de pootringen moeten cilindervormig zijn en de beide openingen ervan moeten dezelfde diameter bezitten;

5° het unieke merkteken op de pootringen moet ten minste de volgende vermeldingen bevatten :

a) de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht;

b) de aanduiding van de binnendiameter in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig;

c) de initialen of een hiermee overeenstemmende lettercode van de erkende vereniging die de ring uitgeeft;

d) het unieke kweeknummer van de kweker die de pootring heeft aangevraagd bij de in c) vermelde erkende vereniging;

e) per ring een uniek nummer.

De vermeldingen op de pootringen moeten op zulke wijze zijn aangebracht dat zij leesbaar blijven gedurende de hele gebruiksduur van de ring.

6° de pootringen, aangebracht bij vogels van een bepaalde soort, moeten voldoen aan de voor de betrokken soort vastgelegde maximumbinnendiameter, uitgedrukt in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig, zoals bepaald in de bijlage. Voor soorten waarvoor geen maximumbinnendiameter is bepaald in de bijlage moet de ring passend zijn, conform artikel 42, eerste lid, 4°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Voor deze laatste soorten is in de laatste kolom van de bijlage de afkorting « NB » toegevoegd, waarmee wordt aangegeven dat de maximumbinnendiameter « niet bepaald » is.

 

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, 2°, kunnen pootringen voor roofvogels (Accipitriformes ) vervaardigd zijn van roestvrij staal. Dergelijke stalen ringen moeten niet voorzien zijn van een kleurlaag zoals vermeld in paragraaf 1, 3°.

In afwijking van paragraaf1, 2°, kunnen pootringen voor vogelsoorten, behorend tot een van de volgende ordes, vervaardigd zijn van kunststof of roestvrij staal :

1° eendachtigen (Anseriformes );

2° ooievaarachtigen (Ciconiiformes );

3° hoendervogels (Galliformes );

4° kraanvogelachtigen (Gruiformes );

5° steltloperachtigen (Charadriiformes );

6° duifachtigen (Columbiformes );

7° pelikaanachtigen (Pelicaniformes ).

 

Art. 3. Open pootringen, als vermeld in artikel 41, § 2, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° de pootringen moeten zo zijn vervaardigd dat zij, na eenmaal rond de poot van de vogel te zijn gesloten, niet meer kunnen worden verwijderd zonder te breken of de poot van de vogel te kwetsen;

2° de diameter van de pootringen na sluiting moeten aangepast zijn aan de vogelsoort;

3° de pootringen dragen een samengesteld nummer, bestaande uit de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring wordt ontvangen en een nummer uit een doorlopende reeks, bestaande uit minstens vier cijfers. De eerste ring van elke reeks draagt het nummer 0001.

 

Art. 4. De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het ministerieel besluit van 14 september 1981, waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading wordt toegestaan met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;

2° het ministerieel besluit van 9 februari 1999 tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld.

 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 15 november 2011.

 

 

Brussel, 7 mei 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

J. SCHAUVLIEGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage : Maximumbinnendiameter gesloten pootring per soort als vermeld in artikel 2, § 1, 6°, uitgedrukt in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig

De maximumbinnendiameter wordt weergegeven in de laatste kolom van de tabel.

Gebruikte afkortingen in de tabel :

NB : niet bepaald

g : groot

k : klein

m : mannetje

v : vrouwtje

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Phalacrocorax carbo aalscholver 18,0

Neophron percnopterus aasgier 20,0

Ixobrychus sturmii Afrikaans woudaapje NB

Asio capensis Afrikaanse velduil 12,0

Calidris mauri Alaskastrandloper NB

Sterna aleutica Aleoetenstern NB

Alca torda alk NB

Tachymarptis melba Alpengierzwaluw 4,0

Prunella collaris Alpenheggemus 3,3

Pyrrhocorax graculus Alpenkauw 6,5

Pyrrhocorax pyrrhocorax Alpenkraai 6,5

Lagopus mutus Alpensneeuwhoen 10,0

Charadrius semipalmatus Amerikaanse bontbekplevier NB

Hylocichla mustelina Amerikaanse boslijster NB

Tringa solitaria Amerikaanse bosruiter NB

Fregata magnificens Amerikaanse fregatvogel NB

Pluvialis dominica Amerikaanse goudplevier NB

Hirundo pyrrhonota Amerikaanse klipzwaluw NB

Aythya collaris Amerikaanse kuifeend 9,0

Fulica americana Amerikaanse meerkoet NB

Chordeiles minor Amerikaanse nachtzwaluw NB

Actitis macularia Amerikaanse oeverloper NB

Porphyrula martinica Amerikaanse purperkoet NB

Botaurus lentiginosus Amerikaanse roerdomp NB

Setophaga ruticilla Amerikaanse roodstaart NB

Anas americana Amerikaanse smient 9,0

Aythya americana Amerikaanse tafeleend 10,0

Falco sparverius Amerikaanse torenvalk 7,0

Ixobrychus exilis Amerikaanse woudaapje NB

Falco amurensis Amoerroodpootvalk NB

Coccothraustes coccothraustes appelvink 3,3

Buteo rufinus arendbuizerd 16,0

Sylvia deserticola Atlasgrasmus NB

Larus audouinii Audouins meeuw 10,0

Tetrao urogallus auerhoen 20,0 m 16,0 v

Hesperiphona vespertina avonddikbek NB

Pluvialis fulva Aziatische goudplevier NB

Melanocorypha bimaculata Aziatische kalanderleeuwerik NB

Alectoris chukar Aziatische steenpatrijs 9,0

Pyrrhula murina Azorengoudvink NB

Parus cyanus azuurmees NB

Sylvia cantillans baardgrasmus 2,5

Panurus biarmicus baardmannetje 2,7

Calidris bairdii Bairds strandloper NB

Accipiter brevipes Balkansperwer 10,0

Ficedula semitorquata Balkanvliegenvanger 2,5

Icterus galbula Baltimore-troepiaal 4,0

Ceryle alcyon bandijsvogel NB

Alectoris barbara Barbarijse patrijs 9,0

Carduelis flammea barmsijs soortencomplex 2,4 k 2,6 g

Bartramia longicauda Bartrams ruiter NB

Aquila clanga bastaardarend 20,0

Turdus torquatus beflijster 4,2

Sterna bengalensis Bengaalse stern NB

Tadorna tadorna bergeend 12,0

Phylloscopus bonelli bergfluiter 2,0

Prunella montanella bergheggemus NB

Anthus berthelotii Berthelots pieper 2,7

Merops apiaster bijeneter 4,0

Phylloscopus inornatus bladkoninkje 2,0

Luscinia svecica blauwborst 2,5

Guiraca caerulea blauwe bisschop 3,5

Cyanopica cyana blauwe ekster 6,5

Circus cyaneus blauwe kiekendief 12,0

Ardea cinerea blauwe reiger 15,0

Monticola solitarius blauwe rotslijster NB

Fringilla teydea blauwe vink 2,7

Parula americana blauwe zanger NB

Tarsiger cyanurus blauwstaart 2,5

Anas discors blauwvleugeltaling 8,0

Tryngites subruficollis blonde ruiter NB

Oenanthe hispanica blonde tapuit 2,8

Dolichonyx oryzivorus bobolink NB

Hirundo rustica boerenzwaluw 2,5

Lymnocryptes minimus bokje 3,5

Columba bollii Bolles laurierduif 9,0

Calidris fuscicollis Bonapartes strandloper NB

Pelagodroma marina bont stormvogeltje NB

Charadrius hiaticula bontbekplevier 4,5

Ceryle rudis bonte ijsvogel NB

Zoothera naevia bonte lijster NB

Sterna fuscata bonte stern NB

Calidris alpina bonte strandloper 4,0

Oenanthe pleschanka bonte tapuit 3,2

Ficedula hypoleuca bonte vliegenvanger 2,3

Sitta europaea boomklever 2,9

Certhia brachydactyla boomkruiper 2,0

Lullula arborea boomleeuwerik 2,5

Anthus trivialis boompieper 2,5

Falco subbuteo boomvalk 9,0

Tachycineta bicolor boomzwaluw NB

Emberiza rustica bosgors 2,7

Acrocephalus palustris bosrietzanger 2,5

Tringa glareola bosruiter 4,5

Strix aluco bosuil 12,0

Sylvia curruca braamsluiper 2,5

Branta leucopsis brandgans 14,0

Limicola falcinellus breedbekstrandloper 3,5

Bucephala clangula brilduiker 10,0

Sylvia conspicillata brilgrasmus 2,5

Sterna anaethetus brilstern NB

Melanitta perspicillata brilzee-eend 11,0

Anas falcata bronskopeend 10,0

Phylloscopus fuscatus bruine boszanger NB

Sula leucogaster bruine gent NB

Circus aeruginosus bruine kiekendief 12,0

Lanius cristatus bruine klauwier NB

Toxostoma rufum bruine krombekspotlijster NB

Muscicapa dauurica bruine vliegenvanger NB

Emberiza caesia bruinkeelortolaan 2,8

Emberiza bruniceps bruinkopgors 2,9

Molothrus ater bruinkop-koevogel NB

Parus cinctus bruinkopmees NB

Bucephala albeola buffelkopeend 8,0

Remiz pendulinus buidelmees 2,5

Buteo buteo buizerd 12,0

Bulweria bulwerii Bulwers stormvogel NB

Branta canadensis Canadese gans 20,0

Grus canadensis Canadese kraanvogel 14,0

Regulus teneriffae Canarisch goudhaantje 2,5

Saxicola dacotiae Canarische roodborsttapuit 3,0

Haematopus meadewaldoi Canarische scholekster NB

Tadorna ferruginea casarca 14,0

Bombycilla cedrorum cederpestvogel 3,8

Cettia cetti Cetti's zanger 2,7

Oceanodroma monorhis Chinees stormvogeltje NB

Emberiza cirlus cirlgors 2,7

Serinus citrinella citroenkanarie 2,3

Motacilla citreola citroenkwikstaart 2,5

Corvus dauuricus Daurische kauw NB

Phoenicurus moussieri diadeemroodstaart 2,5

Podilymbus podiceps dikbekfuut NB

Uria lomvia dikbekzeekoet NB

Acrocephalus aedon diksnavelrietzanger NB

Tachybaptus ruficollis dodaars 9,0

Sterna dougallii Dougalls tern 4,0

Jynx torquilla draaihals 3,3

Rissa tridactyla drieteenmeeuw NB

Picoides tridactylus drieteenspecht 4,0

Calidris alba drieteenstrandloper 3,5

Anthus campestris duinpieper 2,5

Larus genei dunbekmeeuw 8,0

Chersophilus duponti Duponts leeuwerik 3,2

Phalacrocorax pygmeus dwergaalscholver NB

Hieraaetus pennatus dwergarend 14,0

Anser erythropus dwerggans 14,0

Emberiza pusilla dwerggors 2,3

Catharus ustulatus dwerglijster NB

Larus minutus dwergmeeuw NB

Otus scops dwergooruil 6,0

Sterna albifrons dwergstern 3,5

Glaucidium passerinum dwerguil 7,0

Phylloscopus neglectus effen fitis NB

Caprimulgus aegyptius Egyptische nachtzwaluw NB

Somateria mollissima eidereend 12,0

Pica pica ekster 6,0

Falco eleonorae Eleonora's valk 11,0

Serinus serinus Europese kanarie 2,3

Alectoris graeca Europese steenpatrijs 9,0

Phasianus colchicus fazant 12,0

Oenanthe finschii Finsch' tapuit NB

Phylloscopus trochilus fitis 2,0

Phoenicopterus ruber flamingo 16,0

Phylloscopus sibilatrix fluiter 2,0

Sterna forsteri Forsters stern NB

Larus pipixcan Franklins meeuw NB

Carduelis flavirostris frater 2,5

Podiceps cristatus fuut NB

Garrulus glandarius gaai 6,0

Vireo flavifrons geelborstvireo NB

Emberiza chrysophrys geelbrauwgors NB

Sphyrapicus varius geelbuiksapspecht NB

Emberiza citrinella geelgors 2,8

Xanthocephalus xanthocephalus geelkoptroepiaal 6,0

Larus cachinnans geelpootmeeuw NB

Gavia adamsii geelsnavelduiker NB

Coccyzus americanus geelsnavelkoekoek NB

Vermivora chrysoptera geelvleugelzanger NB

Dendroica virens gekraagde groene zanger NB

Phoenicurus phoenicurus gekraagde roodstaart 2,5

Motacilla flava gele kwikstaart 2,5

Dendroica petechia gele zanger NB

Phalacrocorax auritus geoorde aalscholver NB

Podiceps nigricollis geoorde fuut 10,0

Calidris melanotos gestreepte strandloper NB

Turnix sylvatica gestreepte vechtkwartel NB

Falco rusticolus giervalk 14,0 m 15,0 v

Apus apus gierzwaluw 4,0

Parus palustris glanskop 2,5

Pterodroma feae Gon-gonstormvogel NB

Regulus regulus goudhaantje 2,0

Pluvialis apricaria goudplevier 6,0

Zoothera dauma goudlijster NB

Pyrrhula pyrrhula goudvink 2,7 k 3,0 g

Sylvia communis grasmus 2,3

Anthus pratensis graspieper 2,5

Cisticola juncidis graszanger 2,5

Pycnonotus barbatus grauwe buulbuul NB

Phylloscopus trochiloides grauwe fitis 2,0

Phalaropus lobatus grauwe franjepoot 3,5

Anser anser grauwe gans 20,0

Miliaria calandra grauwe gors 3,3

Circus pygargus grauwe kiekendief 12,0

Lanius collurio grauwe klauwier 3,3

Puffinus griseus grauwe pijlstormvogel NB

Muscicapa striata grauwe vliegenvanger 2,0

Hippolais olivetorum griekse spotvogel 2,7

Burhinus oedicnemus griel 8,0

Turdus eunomus grijskoplijster NB

Larus cirrocephalus grijskopmeeuw NB

Picus canus grijskopspecht 5,0

Catharus minimus grijswangdwerglijster NB

Emberiza cia grijze gors 2,9

Junco hyemalis grijze junco NB

Calidris pusilla grijze strandloper NB

Elanus caeruleus grijze wouw 12,0

Merops persicus groene bijeneter NB

Picus viridis groene specht 5,0

Carduelis chloris groenling 2,9

Tringa nebularia groenpootruiter 6,5

Ardea herodias grote blauwe reiger NB

Dendrocopos major grote bonte specht 3,9

Larus hyperboreus grote burgemeester 14,0

Steganopus tricolor grote franjepoot NB

Tringa melanoleuca grote geelpootruiter NB

Motacilla cinerea grote gele kwikstaart 2,7

Limnodromus scolopaceus grote grijze snip NB

Catharacta skua grote jager 14,0

Calidris tenuirostris grote kanoet NB

Acrocephalus arundinaceus grote karekiet 3,3

Locustella fasciolata grote krekelzanger NB

Loxia pityopsittacus grote kruisbek 3,5

Turdus viscivorus grote lijster 4,5

Larus marinus grote mantelmeeuw NB

Anthus richardi grote pieper 2,7

Puffinus gravis grote pijlstormvogel NB

Sterna sandvicensis grote stern 5,5

Aythya valisineria grote tafeleend 11,0

Otis tarda grote trap 18,0

Mergus merganser grote zaagbek 13,0

Melanitta fusca grote zee-eend 12,0

Casmerodius albus grote zilverreiger 16,0

Limosa limosa grutto 7,0

Pinicola enucleator haakbek 3,5

Francolinus francolinus halsbandfrankolijn 9,0

Histrionicus histrionicus harlekijneend 9,0

Accipiter gentilis havik 12,0 m 14,0 v

Hieraaetus fasciatus havikarend 18,0

Bonasa bonasia hazelhoen 10,0

Prunella modularis heggenmus 2,5

Geronticus eremita heremietibis NB

Catharus guttatus hermietlijster NB

Columba oenas holenduif 7,0

Upupa epops hop 4,5

Columba palumbus houtduif 8,0

Scolopax rusticola houtsnip 7,0

Apus affinis huisgierzwaluw NB

Emberiza striolata huisgors NB

Corvus splendens huiskraai NB

Passer domesticus huismus 3,0

Delichon urbica huiszwaluw 2,8

Phylloscopus humei humes bladkoning NB

Gavia immer ijsduiker 14,0

Clangula hyemalis ijseend 9,0

Calcarius lapponicus ijsgors 2,9

Bucephala islandica ijslandse brilduiker 11,0

Alcedo atthis ijsvogel 3,5

Passerina cyanea indigogors 2,7

Lanius isabellinus isabelklauwier NB

Oenanthe isabellina isabeltapuit 3,2

Pagophila eburnea ivoormeeuw NB

Morus bassanus jan-van-gent 20,0

Anthropoides virgo jufferkraan 16,0

Morus capensis Kaapse Jan-van-gent NB

Apus caffer kaffergierzwaluw NB

Melanocorypha calandra kalanderleeuwerik 3,3

Serinus canaria kanarie 2,7

Calidris canatus kanoet 5,5

Charadrius asiaticus kaspische plevier NB

Dendroica castanea kastanjezanger NB

Dumetella carolinensis katvogel NB

Corvus monedula kauw 6,0

Fringilla montifringilla keep 2,7

Aquila heliaca keizerarend 24,0

Philomachus pugnax kemphaan 6,5 m 5,0 v

Tyto alba kerkuil 10,0

Vanellus vanellus kievit 5,5

Charadrius vociferus killdeerplevier NB

Lanius excubitor klapekster 4,0

Porzana parva klein waterhoen 4,0

Alle alle kleine alk NB

Hydranassa caerulea kleine blauwe reiger NB

Dendrocopos minor kleine bonte specht 2,9

Larus glaucoides kleine burgemeester NB

Tringa flavipes kleine geelpootruiter NB

Limnodromus griseus kleine grijze snip NB

Stercorarius parasiticus kleine jager 6,5

Acrocephalus scirpaceus kleine karekiet 2,5

Lanius minor kleine klapekster 3,3

Larus philadelphia kleine kokmeeuw NB

Calandrella rufescens kleine kortteenleeuwerik 3,3

Larus fuscus kleine mantelmeeuw NB

Puffinus assimilis kleine pijlstormvogel NB

Charadrius dubius kleine plevier 3,5

Porphyrula alleni kleine purperkoet NB

Numenius minutus kleine regenwulp NB

Anser brachyrhynchus kleine rietgans 16,0

Hippolais caligata kleine spotvogel NB

Locustella lanceolata kleine sprinkhaanzanger NB

Calidris minuta kleine strandloper 3,5

Aythya affinis kleine toppereend 9,0

Falco naumanni kleine torenvalk 7,0

Tetrax tetrax kleine trap 12,0

Ficedula parva kleine vliegenvanger 2,3

Egretta garzetta kleine zilverreiger 11,0

Cygnus columbianus kleine zwaan 20,0

Sylvia melanocephala kleine zwartkop 2,5

Porzana pusilla kleinst waterhoen 5,0

Stercorarius longicaudus kleinste jager 6,5

Calidris minutilla kleinste strandloper NB

Recurvirostra avosetta kluut 7,0

Carduelis cannabina kneu 2,5

Fulica cristata knobbelmeerkoet 12,0

Cygnus olor knobbelzwaan 24,0

Cuculus canorus koekoek 5,0

Bulbulcus ibis koereiger 11,0

Larus ridibundus kokmeeuw NB

Anser albifrons kolgans 16,0

Somateria spectabilis koningseider 12,0

Sterna maxima koningsstern NB

Parus major koolmees 2,8

Turdus iliacus koperwiek 4,0

Tetrao tetrix korhoen 12,0

Calandrella brachydactyla kortteenleeuwerik 2,9

Chlamydotis undulata kraagtrap 14,0

Corvus corone kraai 7,0

Grus grus kraanvogel 20,0

Anas strepera krakeend 10,0

Turdus pilaris kramsvogel 4,2

Locustella fluviatilis krekelzanger 2,5

Pelecanus crispus kroeskoppelikaan 24,0

Pluvianus aegyptius krokodilwachter NB

Calidris ferruginea krombekstrandloper 4,0

Netta rufina krooneend 11,0

Loxia curvirostra kruisbek 3,3

Calonectris diomedea Kuhls pijlstormvogel 10,0

Phalacrocorax aristotelis kuifaalscholver 16,0

Podiceps auritus kuifduiker 10,0

Aythya fuligula kuifeend 9,0

Clamator glandarius kuifkoekoek 2,5

Galerida cristata kuifleeuwerik 3,2

Parus cristatus kuifmees 2,3

Lunda cirrhata kuifpapegaaiduiker NB

Lophodytes cucullatus kuifzaagbek 9,0

Nycticorax nycticorax kwak 14,0

Coturnix coturnix kwartel 4,5

Crex crex kwartelkoning 5,5

Larus atricilla lachmeeuw NB

Gelochelidon nilotica lachstern NB

Gypaetus barbatus lammergier 28,0

Falco biarmicus lanner 12,0 m 14,0 v

Strix nebulosa laplanduil 16,0

Columba junoniae laurierduif 7,0

Platalea leucorodia lepelaar 18,0

Seiurus motacilla Louisiana-waterlijster NB

Oceanodroma castro Madeira stormvogeltje NB

Apus unicolor Madeiragierzwaluw NB

Pterodroma madeira Madeirastormvogel NB

Dendroica magnolia magnoliazanger NB

Butorides striatus mangrovereiger NB

Marmaronetta angustirostris marmereend 8,0

Sula dactylatra maskergent NB

Emberiza spodocephala maskergors NB

Lanius nubicus maskerklauwier 3,5

Geothlypis trichas maskerzanger NB

Parus montanus matkop 2,5

Fulica atra meerkoet 12,0

Sylvia mystacea Ménétries' zwartkop NB

Turdus merula merel 4,2

Dendrocopos medius middelste bonte specht 3,9

Stercorarius pomarinus middelste jager NB

Mergus serrator middelste zaagbek 12,0

Dendroica coronata mirtezanger NB

Passer moabiticus Moabmus NB

Lagopus lagopus moerassneeuwhoen 10,0

Anthus godlewskii Mongoolse pieper NB

Charadrius mongolus Mongoolse plevier NB

Aegypius monachus monniksgier 28,0

Wilsonia citrina monnikszanger NB

Caprimulgus ruficollis Moorse nachtzwaluw NB

Eudromias morinellus morinelplevier 5,0

Luscinia megarhynchos nachtegaal 2,7

Caprimulgus europaeus nachtzwaluw 4,0

Turdus naumanni Naumanns lijster NB

Anous stolidus noddy NB

Mergus albellus nonnetje 9,0

Phylloscopus borealis noordse boszanger NB

Luscinia luscinia noordse nachtegaal 2,9

Puffinus puffinus noordse pijlstormvogel 10,0

Sterna paradisaea noordse stern 4,0

Fulmarus glacialis noordse Stormvogel 10,0

Seiurus noveboracensis noordse waterlijster NB

Nucifraga caryocatactes notenkraker 6,0

Bubo bubo oehoe 20,0

Strix uralensis Oeraluil 14,0

Actitis hypoleucos oeverloper 4,5

Anthus petrosus oeverpieper 2,5

Riparia riparia oeverzwaluw 2,5

Ciconia ciconia ooievaar 16,0

Torgos tracheliotus oorgier NB

Phylloscopus coronatus oostelijke kroonfitis NB

Streptopelia orientalis oosterse tortel 6,0

Glareola maldivarum oosterse vorkstaartplevier NB

Sylvia hortensis Orpheusgrasmus 2,7

Hippolais polyglotta Orpheusspotvogel 2,5

Emberiza hortulana ortolaan 2,9

Seiurus aurocapillus ovenvogel NB

Saxicola rubetra paapje 2,3

Calidris maritima paarse strandloper 4,5

Anthus rubescens Pacifische waterpieper NB

Phylloscopus proregulus Pallas' boszanger NB

Emberiza pallasi Pallas' rietgors NB

Streptopelia senegalensis palmtortel 6,0

Cyclorrhynchus psittacula papegaaialk NB

Fratercula arctica papegaaiduiker 8,0

Gavia arctica parelduiker 18,0

Perdix perdix patrijs 7,0

Irania gutturalis Perzische roodborst NB

Bombycilla garrulus pestvogel 3,8

Anthus gustavi Petsjora pieper NB

Vireo philadelphicus Philadelphiavireo NB

Sayornis phoebe phoebe NB

Anas acuta pijlstaart 10,0

Parus caeruleus pimpelmees 2,6

Tringa stagnatilis poelruiter 4,5

Gallinago media poelsnip 4,0

Porzana porzana porseleinhoen 4,5

Sylvia undata Provençaalse grasmus 2,5

Porphyrio porphyrio purperkoet 12,0

Ardea purpurea purperreiger 15,0

Carduelis carduelis putter 2,5 k 2,8 g

Corvus corax raaf 14,0

Phylloscopus schwarzi Raddes boszanger NB

Ardeola ralloides ralreiger 16,0

Asio otus ransuil 10,0

Numenius phaeopus regenwulp 9,0

Cursorius cursor renvogel NB

Diomedea exulans reuzenalbatros NB

Sterna caspia reuzenstern 9,0

Macronectes sp. reuzenstormvogel NB

Larus ichthyaetus reuzenzwartkopmeeuw NB

Anser fabalis rietgans 18,0

Emberiza schoeniclus rietgors 2,5

Acrocephalus schoenobaenus rietzanger 2,3

Passer montanus ringmus 2,7

Larus delawarensis ringsnavelmeeuw NB

Limosa haemastica rode grutto NB

Alectoris rufa rode patrijs 9,0

Monticola saxatilis rode rotslijster NB

Milvus milvus rode wouw 12,0

Corvus frugilegus roek 7,0

Botaurus stellaris roerdomp 14,0

Dendroica pensylvanica roestflankzanger NB

Erithacus rubecula roodborst 2,5

Pheucticus ludovicianus roodborstkardinaal NB

Turdus migratorius roodborstlijster NB

Saxicola torquata roodborsttapuit 2,5

Pipilo erythrophthalmus roodflanktowhee NB

Podiceps grisegena roodhalsfuut 12,0

Branta ruficollis roodhalsgans 12,0

Gavia stellata roodkeelduiker 18,0

Turdus ruficollis roodkeellijster/Zwartkeellijster NB

Luscinia calliope roodkeelnachtegaal 2,7

Anthus cervinus roodkeelpieper 2,5

Calidris ruficollis roodkeelstrandloper NB

Lanius senator roodkopklauwier 3,3

Carpodacus erythrinus roodmus 2,9

Vireo olivaceus roodoogvireo NB

Chondestes grammacus roodoorgors NB

Falco vespertinus roodpootvalk 9,0

Phaethon aethereus roodsnavelkeerkringvogel NB

Passerella iliaca roodstaartgors NB

Hirundo daurica roodstuitzwaluw 2,8

Serinus pusillus roodvoorhoofdkanarie 2,3

Anser rossii Ross' Gans NB

Rhodostethia rosea Ross'meeuw NB

Phalaropus fulicarius rosse franjepoot 3,5

Limosa lapponica rosse grutto 7,0

Cercotrichas galactotes rosse waaierstaart 2,9

Ammomanes cincturus rosse woestijnleeuwerik NB

Branta bernicla rotgans 12,0

Columba livia rotsduif 7,0

Sitta neymayer rotsklever NB

Tichodroma muraria rotskruiper NB

Petronia petronia rotsmus 2,9

Hirundo rupestris rotszwaluw 2,8

Parus lugubris rouwmees NB

Sturnus roseus roze spreeuw 4,4

Buteo lagopus ruigpootbuizerd 14,0

Aegolius funereus ruigpootuil 10,0

Sylvia rueppelli Ruppells grasmus 2,7

Pterocles senegallus Sahelzandhoen 6,5

Falco cherrug saker 12,0 m 14,0 v

Sylvia sarda Sardijnse grasmus 2,5

Aquila rapax savanne-arend NB

Coracias garrulus scharrelaar 6,0

Haematopus ostralegus scholekster 8,0

Chaetura pelagica schoorsteengierewaluw NB

Loxia scotica Schotse kruisbek 3,2

Aquila pomarina schreeuwarend 20,0

Ixobrychus eurhythmus Schrenks woudaapje NB

Anthus hodgsoni Siberische boompieper NB

Apus pacificus Siberische gierzwaluw NB

Heteroscelus brevipes Siberische grijze ruiter NB

Zoothera sibirica Siberische lijster NB

Locustella certhiola Siberische snor NB

Calidris acuminata Siberische strandloper NB

Anas formosa Siberische taling 8,0

Sterna elegans sierlijke stern NB

Carduelis spinus sijs 2,4

Circaetus gallicus slangenarend 24,0

Falco peregrinus slechtvalk 12,0 m 14,0 v

Anas clypeata slobeend 9,0

Falco columbarius smelleken 7,0

Anas penelope smient 9,0

Emberiza cineracea Smyrnagors NB

Halcyon smyrnensis Smyrna-ijsvogel NB

Anser caerulescens sneeuwgans 16,0

Plectrophenax nivalis sneeuwgors 2,9

Nyctea scandiaca sneeuwuil 22,0

Montifringilla nivalis sneeuwvink 2,9

Locustella luscinioides snor 2,5

Porzana carolina soraral NB

Aquila adalberti Spaanse keizerarend 24,0

Passer hispaniolensis Spaanse mus 3,0

Dendroica fusca sparrenzanger NB

Accipiter nisus sperwer 7,0 m 8,0 v

Sylvia nisoria sperwergrasmus 3,3

Surnia ulula sperweruil 10,0

Vanellus spinosus sporenkievit 6,5

Mimus polyglottos spotlijster NB

Hippolais icterina spotvogel 2,5

Sturnus vulgaris spreeuw 4,0

Locustella naevia sprinkhaanzanger 2,5

Aegithalos caudatus staartmees 2,0

Aquila chrysaetos steenarend 24,0

Arenaria interpres steenloper 4,5

Athene noctua steenuil 8,0

Hirundapus caudacutus stekelstaartgierzwaluw NB

Gallinago stenura stekelstaartsnip NB

Polysticta stelleri Stellers eidereend 10,0

Himantopus himantopus steltkluut 7,0

Micropalama himantopus steltstrandloper NB

Aquila nipalensis steppenarend 20,0

Syrrhaptes paradoxus steppenhoen 7,0

Circus macrourus steppenkiekendief 12,0

Vanellus gregarius steppenkievit NB

Glareola nordmanni steppenvorkstaartplevier NB

Larus canus stormmeeuw NB

Hydrobates pelagicus stormvogeltje 2,5

Eremophila alpestris strandleeuwerik 3,3

Charadrius alexandrinus strandplevier 3,5

Acrocephalus dumetorum struikrietzanger 2,5

Dendrocopos syriacus Syrische bonte specht 4,0

Aythya ferina tafeleend 10,0

Certhia familiaris taigaboomkruiper 2,0

Perisoreus infaustus taigagaai 6,5

Calidris subminuta taigastrandloper NB

Oenanthe oenanthe tapuit 2,9

Eremophila bilopha Temmincks strandleeuwerik NB

Calidris temminckii Temmincks strandloper 3,0

Vermivora peregrina Tennesseezanger NB

Xenus cinereus Terekruiter 3,3

Galerida theklae Theklaleeuwerik 3,3

Turdus unicolor Tickells lijster NB

Dendroica tigrina tijgerzanger NB

Phylloscopus collybita tjiftjaf 2,0

Aythya marila toppereend 10,0

Falco tinnunculus torenvalk 8,0

Streptopelia turtur tortelduif 6,0

Columba trocaz Trocazduif 7,0

Sylvia borin tuinfluiter 2,3

Tringa totanus tureluur 5,0

Sitta krueperi Turkse boomklever NB

Streptopelia decaocto Turkse tortel 6,0

Oceanodroma leucorhoa vaal stormvogeltje 2,5

Gyps fulvus vale gier 28

Apus pallidus vale gierzwaluw NB

Turdus obscurus vale lijster NB

Riparia paludicola vale oeverzwaluw NB

Puffinus yelkouan vale pijlstormvogel 10,0

Hippolais pallida vale spotvogel 2,5

Catharus fuscescens veery NB

Alauda arvensis veldleeuwerik 2,9

Acrocephalus agricola veldrietzanger NB

Asio flammeus velduil 12,0

Fringilla coelebs vink 2,7

Pandion haliaetus visarend 18,0

Sterna hirundo visdief 4,5

Larus sabini vorkstaartmeeuw NB

Glareola pratincola vorkstaartplevier 5,0

Elanoides forficatus vorkstaartwouw NB

Regulus ignicapillus vuurgoudhaantje 2,0

Gallinula chloropus waterhoen 8,0

Anthus spinoletta waterpieper 2,5

Rallus aquaticus waterral 7,0

Acrocephalus paludicola waterrietzanger 2,3

Gallinago gallinago watersnip 4,5

Cinclus cinclus waterspreeuw 4,0

Diomedea melanophris wenkbrauwalbatros NB

Pernis apivorus wespendief 12,0

Egretta gularis westelijke rifreiger NB

Oriolus oriolus wielewaal 4,0

Anas platyrhynchos wilde eend 10,0

Cygnus cygnus wilde zwaan 24,0

Emberiza aureola wilgengors 2,7

Catoptrophorus semipalmatus willet NB

Wilsonia pusilla Wilson zanger NB

Oceanites oceanicus Wilsons stormvogeltje NB

Troglodytes troglodytes winterkoning 2,0

Anas crecca wintertaling 7,0

Vanellus leucurus wistaartkievit NB

Loxia leucoptera witbandkruisbek 3,0

Haliaeetus leucoryphus witbandzeearend 24,0 m 28,0 v

Pterocles alchata witbuikzandhoen 6,5

Tringa ochropus witgatje 4,0

Ficedula albicollis withalsvliegenvanger 2,3

Zonotrichia albicollis witkeelgors NB

Oxyura leucocephala witkopeend NB

Emberiza leucocephalos witkopgors NB

Haliaeetus leucocephalus witkopzeearend 24,0

Zonotrichia leucophrys witkruingors NB

Oenanthe leucopyga witkruintapuit NB

Aythya nyroca witoogeend 9,0

Larus leucophthalmus witoogmeeuw NB

Dendrocopos leucotos witrugspecht 4,0

Carduelis hornemanni witstuitbarmsijs 2,4

Motacilla alba witte kwikstaart 2,7

Pelecanus onocrotalus witte pelikaan 24,0

Melanocorypha leucoptera witvleugelleeuwerik NB

Chlidonias leucopterus witvleugelstern 4,0

Chlidonias hybridus witwangstern 4,0

Sylvia nana woestijngrasmus NB

Charadrius leschenaultii woestijnplevier 6,0

Oenanthe deserti woestijntapuit NB

Bucanetes githagineus woestijnvink 2,7

Ixobrychus minutus woudaapje 10,0

Numenius arquata wulp 9,0

Melospiza melodia zanggors NB

Turdus philomelos zanglijster 4,0

Haliaeetus albicilla zeearend 24,0

Uria aalge zeekoet 10,0

Synthiboramphus antiquus zilveralk NB

Larus argentatus zilvermeeuw NB

Pluvialis squatarola zilverplevier 5,0

Anas querquedula zomertaling 7,0

Piranga rubra zomertangare NB

Limnocorax flavirostris zwart porseleinhoen NB

Pterocles orientalis zwartbuikzandhoen 6,5

Anas rubripes zwarte eend 12,0

Plegadis falcinellus zwarte ibis 12,0

Melanocorypha yeltoniensis zwarte leeuwerik NB

Parus ater zwarte mees 2,4

Ciconia nigra zwarte ooievaar 17,0

Phoenicurus ochruros zwarte roodstaart 2,5

Tringa erythropus zwarte ruiter 6,0

Dryocopus martius zwarte specht 6,5

Sturnus unicolor zwarte spreeuw 4,2

Chlidonias niger zwarte stern 4,0

Oenanthe leucura zwarte tapuit 2,5

Milvus migrans zwarte wouw 12,0

Melanitta nigra zwarte zee-eend 12,0

Cepphus grylle zwarte zeekoet 10,0

Ardea melanocephala zwartkapreiger NB

Pterodroma hasitata zwartkapstormvogel NB

Prunella atrogularis zwartkeelheggemus NB

Sylvia atricapilla zwartkop 2,5

Sitta canadensis zwartkopboomklever NB

Sitta whiteheadi zwartkopboomklever NB

Emberiza melanocephala zwartkopgors 2,9

Larus melanocephalus zwartkopmeeuw NB

Acrocephalus melanopogon zwartkoprietzanger 2,5

Dendroica striata zwartkopzanger NB

Tchagra senegala zwartkruintsjagra NB

Coccyzus erythrophthalmus zwartsnavelkoekoek NB

Piranga olivacea zwartvleugeltangare NB

Mniotilta varia zwart-witte zanger NB

 

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels,

Brussel, 7 mei 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

J. SCHAUVLIEGE

 

Publicatie : 2011-06-14

{"components":[{"id":"E4620AC1-7610-4988-A0BE-E89ECB6E59CF","type":"web.data.components.Text","width":200,"height":80,"mobileDown":false,"bbox":{"top":141,"right":661,"bottom":221,"left":461},"wrap":false,"stretch":false,"orderIndex":2,"text":"","styles":[],"links":[],"paras":[],"cells":[]}],"styles":{},"stylesheetId":"68082646-2164-48BE-96AC-A1396A905B91"}